OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě na www. fitnessperformance.cz . Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu movelabstore.cz je MOVE LAB STORE, s.r.o. sídlem Lidická 766/1 - Praha 1 - 150 00 , IČ 02977516, DIČ CZ02977516, tel: 602 41 56 84.

Firma je zapsána v živnostenském rejstříku. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Definice pojmů

 • 1. "Prodávající" je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky.
 • 2. "Kupující" je osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu, jejíž předmětem je poskytnutí zboží za úplatu prodávajícím kupujícímu.
 • 3. "Kupní smlouva" vzniká v momentě přijetí Vaší objednávky, kterou prodávající potvrdí e-mailem na adresu uvedenou kupujícím. Potvrzením objednávky je smlouva uzavřena. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 • 4. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Dodací a dopravní podmínky pro ČR

 • GLS
  Při objednávce nad 1 500 Kč neplatíte poštovné, které jinak činí v případě dobírky 115 Kč a v případě platby převodem na bankovní účet 79 Kč. Neúčtujeme balné ani žádné další poplatky. Pokud máme Vámi objednané zboží skladem, odesíláme jej v den objednání nebo nejpozději následující pracovní den. Pokud zboží není skladem, řídí se dodací lhůty údajem "Doba dodání", uvedeným u každého produktu. Pokud by měla být dodací lhůta delší, budeme Vás kontaktovat.
 • Řidič vás bude v den doručení telefonicky kontaktovat, aby s vámi domluvil podrobnosti předání, oznámí vám přibližný čas doručení, výši dobírky a další případné náležitosti. Zásilka vám bude standardně doručena v rozmezí 8-18 hodin v pracovní dny (přesnou dobu doručení nelze ovlivnit, ale lze ji upřesnit po kontaktu s řidičem). V případě nezastižení vám bude zanecháno oznámení a balík se vám pokusí doručit ještě jednou následující pracovní den. O odeslání zásilky vás budeme informovat e-mailem nebo SMS.
  POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost
 • Osobní vyzvednutí
  Zadáte-li osobní vyzvednutí, zkompletujeme Vaši objednávku obratem a zašleme Vám potvrzovací SMS či email. Zboží lze pak vyzvednout na adrese:  
 • MOVE LAB STORE, Lidická,766/1, Praha 5 -Smichov, 150 00  po předchozí domluvě na tel.: 602 41 56 84

Způsoby platby

Na výběr máte z několika možností a je na Vás, který si zvolíte.

 • Dobírka
  Nejběžněji používaná platební metoda, GLS či kurýrovi uhradíte částku, která je uvedená ve Vaší objednávce, a to v okamžiku doručení a převzetí zboží.
 • Bankovní převod
  Platbu můžete uskutečnit předem bankovním převodem na náš účet (č.ú. 2200612035/2010, Fio Banka). Po odeslání objednávky se zobrazí údaje potřebné pro převod peněz - částka, číslo našeho účtu, variabilní symbol. Tyto informace vám budou zároveň zaslány v potvrzení objednávky na váš email. Po provedení platby nám jsou peníze na účet připsány obvykle během 1-3 pracovních dní. Zboží odesíláme ihned po obdržení platby (pokud je skladem). Při převzetí zásilky pak již nic neplatíte.
 • Osobně
  Osobně lze objednávku uhradit při zadání osobního odběru na naší provozovně - MOVE LAB STORE, Lidická 766/1, Praha 5 -Smíchov - 150 00
 • Faktura
  Platba fakturou lze pouze po předchozí domluvě.
 • Online platba kartou

Školení:

     Storno poplatky pro školení

 

 • 200 Kč v případě zrušení více než 15 dnů před začátkem či případě nemoci
 • 25% z  ceny - storno v době od 14 do 10 dnů před začátkem akce,
 • 50% z ceny -   storno v době od 10 do 5 dnů před začátkem akce
 • 100% z ceny - storno během 4 dnů před začátkem akce

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího

 • 1. V případě, že věc při převzetí kupujícím (spotřebitelem) není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor s kupní smlouvou existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 • 2. Kupující má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží a to bez jakékoli sankce a uvádění důvodů odstoupení. Odstoupení musí být doručeno prodávajícímu na adresu  Fitness Performance, s.r.o. sídlem Revoluční 1082/8 - Praha 1, nejpozději poslední den 14-denní lhůty.
 • 3. Předpokladem pro úspěšné završení procesu odstoupení od smlouvy je navrácení samotného zboží.
 • 4. Kupujícímu se doporučuje vlastní zboží zaslat až po potvrzení o doručení platného odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího. Kupující vrací prodávajícímu nepoškozené a nepoužité zboží ve stavu, v jakém bylo kupujícím převzato (v neporušeném obalu), včetně záručního listu, návodu k použití a případné další dokumentace a příslušenství na adresu sdělenou prodávajícím. Kupujícímu se doporučuje ve vlastním zájmu zboží pojistit pro případ poškození či ztrátu v průběhu přepravy a pojistné plnění vinkulovat ve prospěch prodávajícího. Náklady na vrácení zboží zpět, včetně doporučeného pojištění, hradí kupující.
 • 5. Bude-li zboží odesláno bez předchozího souhlasu prodávajícího na dobírku, nebude tato zásilka prodávajícím převzata.
 • 6. Po vrácení nepoškozeného zboží prodávajícímu bude uhrazena kupujícímu do 14 dnů kupní cena bez částky na přepravu. Prodávající má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 • 7. V případě vrácení poškozeného zboží, má prodávající právo vyčíslit škodu na zboží a vrátit kupujícímu uhrazenou kupní cenu sníženou o způsobenou skutečnou škodu na zboží. Způsobená škoda představuje bezdůvodné obohacení spotřebitele, které je povinen vydat. Případně může spotřebitel své odstoupení od smlouvy vzít zpět, pokud s tím bude prodávající souhlasit.
 • 8. V případě nepřevzetí zboží kupujícím zaslaného na dobírku má prodávající právo na náhradu všech vynaložených nákladů na jeho zaslání.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

 • 1. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že se zboží přestalo vyrábět nebo dodávat do ČR, nebo pokud se výrazně změnila cena ze strany výrobce. Pakliže bude tato skutečnost zjištěna, bude kupující neprodleně informován.
 • 2. V případě, že byla uhrazena záloha nebo celá částka, bude taková částka v případě odstoupení od smlouvy zaslána bez zbytečného odkladu na účet nebo na dohodnutou adresu kupujícího.

Vrácení peněz

Peníze budou kupujícímu vráceny ve lhůtě do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě vrácení zboží budou peníze zaslány kupujícímu inkasní složenkou nebo na bankovní účet.

Ochrana osobních údajů

 • 1. Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
 • 2. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním, a to buď písemně na adresu sídla Společnosti nebo elektronicky emailem na adresu: info@fitnessperformance.cz. Zákazník souhlasí s tím, aby Společnost zapracovala údaje uvedené v těchto dokumentech do informačního systému, tyto údaje v informačním systému shromažďovala za účelem zajištění řádného vedení účetnictví a možnosti poskytnout výhody plynoucí z případného klubového členství. Osobní údaje zákazníků NEBUDOU předávány třetím stranám k marketingovým účelům (např. rozesílání katalogů nebo jiných tiskových materiálů poštou na adresy členů, e-mailové zprávy, SMS informace).
 • 3. Tento informační systém Společnost provozuje na dobu neurčitou výhradně pro svoji potřebu a za účelem zkvalitnění služeb provozování internetového portálu fitnessperformance.cz ve smyslu zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • 4. Osoba, která vyplnila formulář, má právo k přístupu k osobním údajům, jakož i další práva stanovená v §21 uvedeného zákona. Společnost ručí za bezpečnost údajů v informačním systému, ve smyslu uvedeného zákona.
 • 5. Správcem údajů je Fitness Performance, s.r.o. sídlem Revoluční 1082/8 - Praha 1

 

 

Reklamační řád

I.

Všeobecná ustanovení

 1. Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“) a vztahuje se na spotřební zboží a to konkrétně obuv zn. Vivobarefoot (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v reklamační lhůtě či záruční době uplatňována práva Kupujícího z vadného plnění (dále jen „Reklamace“).

 2. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek (dále jen „OP“). Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s OP a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. V případě rozporu OP a Reklamačního řádu má přednost Reklamační řád.

 3. Zákazníkem internetového obchodu www.vivobarefoot.cz je Kupující-spotřebitel ve smyslu § 419 Občanského zákoníku (dále jen “Kupující“) 

 4. Prodávající společnost MOVE LAB STORE s.r.o., IČO: 02977516 se sídlem Lidická 766/1, Smíchov, 150 00 Praha 5 (dále jen „Prodávající“) při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který dodává Kupujícímu Zboží.

II.

Prevence

 1. Zboží je nutné vybírat s ohledem na zátěž a vhodnost použití pro danou aktivitu či sport. Je potřeba zvolit vhodný druh a velikost – u barefoot obuvi doporučujeme 6–8 mm extra místa v přední části obuvi, nikoli méně, aby noha v obuvi mohla správně pracovat. Dbejte na vhodnost daného materiálu a podrážky pro účel použití, za kterým obuv kupujete. Nevhodně zvolený typ, velikost nebo tvar Zboží vůči vašemu chodidlu nemůže být důvodem k pozdější reklamaci. Pouze Zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití Zboží.

 2. Po celou dobu užívání zakoupeného Zboží je nutné, aby Kupující věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto Zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu.

 3. Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu Zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná, nevhodná nebo nedostatečná údržba Zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost. 

 4. Abyste s našimi výrobky byli maximálně spokojeni, doporučujeme vám prostudování tohoto návodu a dodržování doporučení, jak vaši obuv správně udržovat:

4.1. Obuv noste vždy řádně zašněrovanou, aby nedocházelo k poškození vnitřních částí, jako je stélka či pata. Obuv obouvejte a vyzouvejte zásadně řádně rozvázanou, nikdy způsobem zouvání “boty o botu”! Používejte obuvnickou lžíci. Obuv používejte pouze suchou. Obuv střídejte a nenoste každodenně jednu a tu samou obuv. Nedodržením těchto pokynů se může výrazně zkrátit životnost obuvi. Po použití ve vlhkém prostředí nechte obuv co nejdříve řádně vysušit. V případě, že obuv používáte s vnitřní stélkou, vždy jí při sušení vyjměte. Vnitřní stélku doporučujeme používat pouze ze začátku nošení barefoot obuvi a v zimních měsících; jinak ji pro dosažení nejlepšího pocitu bosé chůze doporučujeme vyjmout.

4.2. Doporučený postup sušení: Po vyjmutí vnitřní vložky vycpěte mokrou obuv novinami a sušte při pokojové teplotě. Obuv je potřeba střídat a nenosit každodenně jednu a tu samou, v opačném případě nestihne řádně vyschnout. Obuv zásadně neperte v pračce, ani nesušte v sušičce nebo na horkém topení, výrazně tím snižujete funkčnost a životnost obuvi.

4.3. V případě znečištění textilních částí doporučujeme jednoduché čištění vlažnou vodou a houbičkou či kartáčkem s možným použitím mýdlové vody (nikoli prášku na praní nebo saponátu). Kartáčem či houbičkou nečistoty opatrně odstraňte.

4.4. Povrch obuvi ze syntetických materiálů se snadno čistí vlhkým hadříkem. Po umytí obuv ošetřete čistým suchým hadříkem. Obuv z hladkých usní po očištění kartáčem nebo jemně navlhčeným hadříkem ošetřete krémem na obuv v barvě materiálu a po uschnutí přeleštěte flanelovým hadříkem. Pro zlepšení vzhledu, životnosti a zvýšení voděodolnosti můžete použít bezbarvé i barevné impregnační přípravky (dle barvy materiálu).

4.5. Obuv ze světlých usní po ošetření vhodným krémem mírně ztmavnou.

4.6. Před ošetřením zkontrolujte symboly na etiketě s informací o druhu materiálu a jeho doporučeném způsobu ošetření.

 

III.

Odpovědnost Prodávajícího

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

a)     má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b)     se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,

c)     Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d)     je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a,

e)     Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. Ke Zboží je přikládán daňový doklad, který slouží k uplatnění reklamace.

 2. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží pro vadu, na kterou Prodávající Kupujícího před převzetím Zboží upozornil, nebo kterou Kupující sám způsobil.

 3. Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého Zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo Zboží při převzetí Kupujícím.

 4. Vyskytne-li se u zakoupeného Zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

 5. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) Zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodného konstrukčního řešení.

 6. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) Zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je Zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nevhodného zásahu

 7. Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

 • mechanickým poškozením nebo neúměrným znečištěním Zboží, nebo

 • prokazatelně nedovolenými zásahy, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením, nebo

 • prokazatelně nesprávným užíváním, nebo

 • užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání, nebo

 • prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci, nebo

 • praním v pračce.

 1. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností Zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může Zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Záruční doba je obecná administrativní lhůta, která nemá žádnou přímou souvislost s obvyklou životností konkrétního výrobku.

 2. Všechny výše uvedené podmínky jsou prodávajícím závazně vyhodnoceny teprve po doručení reklamovaného Zboží a všech dalších požadovaných náležitostí (vyplněného reklamačního listu s č. faktury) Prodávajícímu. Pokud je požadavek Kupujícího na reklamaci vyhodnocen Prodávajícím jako oprávněný, je neprodleně vyřízen.

 3. Zboží zaslané k reklamaci na náklady Prodávajícího a Zboží řádně neočištěné nebude přijato k reklamačnímu řízení a bude vráceno zpět Kupujícímu na jeho náklady.

 4. Kožené části i některé vnitřní části Zboží jsou dobarvovány a zpočátku použití mohou při zvýšeném pocení či provlhnutí barvit (tyto barvy jsou zdravotně nezávadné). Nerovnoměrná kresba líce a částečná rozdílnost barevného odstínu a přírodní znaky (jizvy,vrásky) nejsou vadou, nýbrž charakteristickým znakem přírodních usní.

 

IV.

Převzetí Zboží

 1. Kupující při osobním převzetí Zboží od Prodávajícího zkontroluje přebírané Zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů. Kupující při převzetí Zboží od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost firemní pásky s logem, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.

 2. Kupující dále v den převzetí Zboží zkontroluje kompletnost Zboží, zejména že balení je neporušené a obsahuje Zboží a jeho veškeré příslušenství.

 3. Veškeré nesrovnalosti je třeba Prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě. Při převzetí Zboží od přepravce je nutno vyznačit vše v předávacím protokolu přepravce a informovat bez zbytečného odkladu Prodávajícího.

 4. Zjistí-li Kupující na Zboží či zásilce nesrovnalosti, není povinen takovéto Zboží či zásilku převzít.

V.

Práva Kupujícího z vadného Zboží

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. 

 2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání Zboží může zapříčinit prohloubení vady a znehodnocení Zboží nebo znemožnit objektivní posouzení skutečných příčin současného stavu Zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace.

 3. Nemá-li věc vlastnosti uvedené v článku III. odst. 1 tohoto Reklamačního řádu, může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu této součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má Kupující vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci.

 4. Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v reklamační lhůtě či záruční době již nejméně dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne. O větší počet vad se jedná také v případě, kdy se na zboží vyskytují alespoň tři vady současně, přičemž každá z nich musí bránit řádnému užívání věci, nebo pokud se na zboží postupně vyskytnou čtyři různé odstranitelné vady. 

 5. Pokud Kupující od smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy působilo značné obtíže Kupujícímu.

 6. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

 7. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako Zboží bez vady má Kupující právo:

    požadovat výměnu Zboží za nové bezvadné (na přání Kupujícího lze vyměnit za jakékoliv Zboží), nebo

    odstoupit od kupní smlouvy.

 1. V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání Zboží (např. vady estetické) a Kupující nepožaduje výměnu Zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

 2. Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného Zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží Kupujícím.

 3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v opravě. 

 

VI.

Reklamace Zboží

 1. REKLAMACI ZBOŽÍ MŮŽE KUPUJÍCÍ UPLATNIT OSOBNĚ V POBOČCE PRODÁVAJÍCÍHO (MOVE LAB STORE, LIDICKÁ 766/1, PRAHA 5) NEBO REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ ZASLAT PŘEPRAVNÍ SLUŽBOU NA ADRESU MOVE LAB STORE, LIDICKÁ 766/1, 150 00 PRAHA 5.

 2. Kupující označí číslo objednávky, číslo prodejního dokladu, typ zboží a jeho vzor, a popis závady. Dále pak č. bankovního účtu, na který by v případě uznání reklamace, byla kupní cena včetně dopravného odeslána. Dále uvede způsob vyřízení reklamace preferujete: a) opravu, b) výměnu a nebo c) vrácení peněz.

 3. Současně odešle reklamované zboží. 

 4. Kupující může využít vzorový formulář zde

 5. Zásilky, ze kterých není patrné, proč byly Prodávajícímu zaslány, budou vráceny odesílateli. Reklamované Zboží nelze zaslat na dobírku, ta nebude přijata.

VII.

Vyřízení reklamace

 1. Reklamace bude vyřízena bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží.  

 2. Při uplatnění reklamace obdrží Kupující písemné potvrzení - reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je Kupujícím požadován. 

  1. V případě oprávněné reklamace (nebude se jednat např. o vadu způsobenou mechanickým poškozením apod.) má Kupující právo má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží. Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné nikoliv za taxi službu). Kupující o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

  2. Je vhodné Zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože Prodávající neručí za případné mechanické poškození Zboží před jeho přijetím.

  3. Prodávající neručí za škody způsobené přepravcem, pokud bude Kupujícímu doručena poškozená zásilka (poškozený, potrhaný, deformovaný transportní obal apod.), je Kupující oprávněn zásilku nepřevzít, v opačném případě se Prodávající zříká všech závazku, které pro něj z tohoto reklamačního řádu plynou, a partnerem Kupujícího pro reklamaci se stává dopravce.

  4. Reklamace v záruční době je uznána jako oprávněná pouze u Zboží zakoupeného u Prodávajícího a pouze osobě Kupujícím.

VIII.

Odmítnutí přijetí do reklamace

 1. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí Zboží do reklamace, pokud je Zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.

 2. Prodávající je oprávněn odmítnout reklamaci Zboží také v případě, že Zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

IX. 

Vyzvednutí Zboží

 1. Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo Zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu Kupujícího. 

 2. Prodávající vydá, případně zašle, Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace. 

 3. V případě nevyzvednutí reklamovaného Zboží ze záruční opravy do 2 měsíců od uplynutí doby, kdy záruční oprava byla vyřízena, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím Zboží.

 

V Praze, dne 16.12.2019

MOVE LAB STORE s.r.o.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 16.12.2019

 

GDPR

Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně. Níže najdete veškeré informace o tom, jaké údaje máme k dispozici a jak s nimi nakládáme. Ochrana osobních údajů se řídí nařízením GDPR (formálně nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES).

 

KDO JSME A JAK NÁS KONTAKTOVAT:

MOVE LAB STORE s.r.o.

Lidická 766/1

150 00 Praha 5

lunga@seznam.cz

IČ: 02977516    DIČ: CZ02977516

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce č. 226124.

 

ZPRACOVÁVÁME TYTO OSOBNÍ ÚDAJE:

 •  jméno

 •  příjmení

 •  e-mail

 •  telefonní číslo

 •  adresa

 •  číslo účtu

 

ÚČEL DOBA ZPRACOVÁNÍ:

Osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení vašeho dotazu, následného plnění smlouvy, v případě, že nám dáte výslovný souhlas, pak také za marketingovými účely.

Doba zpracování se liší podle účelu. Pro účel vyřízení vaší poptávky archivujeme data po dobu 1 roku, pro marketingové účely 3-5 let (přesný doba je uvedena v souhlasu) a v případě, že se stanete naším klientem, uchováváme data po dobu trvání spolupráce. Více o zasílání newsletteru

 

ZPRACOVATELÉ:

 • Společnosti General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. (IČ: 26087961)

 • Účetní Ing. Eva Mastná, (IČ: 25809784)

 • Martin Velíšek, IT. 

 

COOKIES

Na webových stránkách využíváme cookies. Analytické cookies, které měří návštěvnost těchto stránek, považujeme za nás oprávněný zájem. Cookies pro cílení reklamy zpracováváme jen na základě vašeho souhlasu. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. Více o fungování cookies najdete zde.

 

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v Zákoně nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

Veškerá elektronická data uložená chráníme zabezpečeným protokolem (HTTPS šifrovaný pomocí TLS), který chrání spojení vašeho webového prohlížeče a našeho serveru před odposloucháváním a podvrhy dat.

 • vzít souhlas kdykoli zpět;

 • požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;

 • požadovat po nás přístup k osobním údajům;

 • požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;

 • požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;

 • požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;

 • požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;

 • v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních

Vytvořil CleverSystem.cz